Danh mục: 2) Các Thánh Lễ · Những ngày Chúa Nhật và những ngày ngoại lệ


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ
CHÂN PHƯỚC HEMMING

·

Turku 🇫🇮 Phần Lan

 

 

Các Thánh Lễ

· NHỮNG NGÀY CHÚA NHẬT ·

· NHỮNG NGÀY NGOẠI LỆ ·

đến 13.11.2022

 


VÀO THỨ BẢY 1.10.2022

Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Đồng trinh Tiến sĩ Hội Thánh
 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00   MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 2.10.2022

Chúa Nhật thứ 27 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ SÁU 7.10.2022

Thánh Birgitta
Quan thầy của Thụy Điển và toàn Châu Âu
 • 07.30   Thánh Lễ kính
 • 17.00   Giờ Châu Thánh Thê

 


VÀO THỨ BẢY 8.10.2022

 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 09.30   Giáo lý
 • 13.00   Thánh Lễ gia đình
 • 16.00   NAANTALI: Thánh Lễ trong nhà thờ tu viện · Nunnakatu 2

 


VÀO CHỦ NHẬT 9.10.2022

Thánh Birgitta
Quan thầy của Thụy Điển và toàn Châu Âu
Lễ thánh bôn mang cua Giáo xư
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ kính
 • 15.00   EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 17.00   PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO CHỦ NHẬT 16.10.2022

Chúa Nhật thứ 29 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Tagalog
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ BA 18.10.2022

Thánh Luca, Thánh Sử
 • 18.00   Thánh Lễ kính

 


VÀO THỨ BẢY 22.10.2022

Thánh Gioan Phaolô II, Giáo hoàng
 • 07.30   Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00   MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 23.10.2022

Chúa Nhật thứ 30 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Việt
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ SÁU 28.10.2022

Thánh Simon và Jude, Tông Đồ
 • 07.30   Thánh Lễ kính

 


VÀO CHỦ NHẬT 30.10.2022

Chúa Nhật thứ 31 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 15.00   EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ BẢY 5.11.2022

Lễ Các Đẳng Linh Hồn
 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 10.30   Thánh Lễ câu cho nhưng người đã qua đời
 • 12.00   Buôi câu nguyên tại Nghia Trang

 


VÀO CHỦ NHẬT 6.11.2022

Lễ Các Thánh Nam Nư
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ TỨ 9.11.2022

Cung hiến Đên thờ Thánh Gioan Latêranô
 • 07.30   Thánh Lễ kính

 


VÀO THỨ BẢY 12.11.2022

 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 09.30   Giáo lý
 • 10.00   MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển hoặc Anh
 • 13.00   Thánh Lễ gia đình

 


VÀO CHỦ NHẬT 13.11.2022

Chúa Nhật thứ 33 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 15.00   EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 17.00   PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


►  Các Thánh Lễ · Chương trình hàng tuần
►  Các Thánh Lễ · Lịch GOOGLE
·
►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com