Danh mục: 2) Các Thánh Lễ · Những ngày Chúa Nhật và những ngày ngoại lệ


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ
CHÂN PHƯỚC HEMMING

·

Turku 🇫🇮 Phần Lan

 

 

Các Thánh Lễ

· NHỮNG NGÀY CHÚA NHẬT ·

· NHỮNG NGÀY NGOẠI LỆ ·

đến 8.10.2023

 


VÀO CHỦ NHẬT 24.9.2023

Chúa Nhật thứ 25 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00   EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO THỨ SÁU 29.9.2023

Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael
 • 07.30   Thánh Lễ kính

 

VÀO THỨ BẢY 30.9.2023

 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 09.30   Giáo lý
 • 13.00   Thánh Lễ gia đình
 • 13.00   KÖKAR: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 

VÀO CHỦ NHẬT 1.10.2023

Chúa Nhật thứ 26 Mùa Quanh Năm
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ chính
 • 12.30   Thánh Lễ tiếng Ba Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 

VÀO THỨ BẢY 7.10.2023

 • 07.30   KHÔNG CÓ THÁNH LỄ
 • 16.00   NAANTALI: Thánh Lễ trong nhà thờ tu viện

 

VÀO CHỦ NHẬT 8.10.2023

Thánh Birgitta
Quan thầy của Thụy Điển và toàn Châu Âu
Lễ thánh bôn mang cua Giáo xư
 • 09.00   Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00   Chuôi Mân Côi
 • 10.30   Thánh Lễ kính
 • 15.00   EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ba Lan 
 • 17.00   PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00   Thánh Lễ tiếng Anh

 


►  Các Thánh Lễ · Chương trình hàng tuần
►  Các Thánh Lễ · Lịch GOOGLE
·
►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU

Quản trị mạng
catholicturku (at) outlook.com