Chuyên mục: Các Thánh Lễ · Chương trình hàng tuần


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ
CHÂN PHƯỚC HEMMING

Turku · Phần Lan

──

Các Thánh Lễ

15. – 23.2.2020

──

· Lịch Google ·

 


VÀO THỨ BẢY 15.2.2020

 • 07.30  Thánh Lễ kính đức Mẹ Maria
 • 11.00  Bí tích Sức Dầu Bệnh Nhân

 


VÀO CHỦ NHẬT 16.2.2020

Chúa Nhật thứ 6 Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Tagalog
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ HAI 17.2.2020

 • Không có Thánh Lễ

 


VÀO THỨ BA 18.2.2020

 • 18.00  Thánh Lễ ngày thường

 


VÀO THỨ TỨ 19.2.2020

 • 07.30  Thánh Lễ ngày thường

 


VÀO THỨ NAM 20.2.2020

 • 17.30  Giờ Châu Thánh Thê
 • 18.00  Thánh Lễ ngày thường
 • 19.00  Nhóm học Kinh Thánh tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ SÁU 21.2.2020

 • 07.30  Thánh Lễ ngày thường

 


VÀO THỨ BẢY 22.2.2020

Lễ Tông Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
 • 07.30  Thánh Lễ kính
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 23.2.2020

Chúa Nhật thứ 7 Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


►  Những ngày Chúa Nhật và ngoại lệ
►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU

Quản trị mạng romanos (at) katolinen.fi