Chuyên mục: Những ngày Chúa Nhật và những ngày ngoại lệ


 

Giáo xứ

THÁNH BIRGITTA VÀ
CHÂN PHƯỚC HEMMING

Turku · Phần Lan

──

Những ngày chúa nhật

Những ngày ngoại lệ

cho đến khi 31.5.2020

──

· Lịch Google ·

 


VÀO THỨ BẢY 22.2.2020

Lễ Tông Toà Thánh Phêrô, Tông Đồ
 • 07.30  Thánh Lễ kính
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 23.2.2020

Chúa Nhật thứ 7 Mùa Quanh Năm
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ TỨ 26.2.2020 ★

Thứ Tư Lễ Tro
Ngày ăn chay và kiêng thịt
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 18.00  Thánh Lễ Mùa Chay và sưc tro

 


VÀO THỨ BẢY 29.2.2020

 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.30  Giáo lý tiếng Phần Lan
 • 13.00  Thánh Lễ gia đình tiếng Phần Lan

 


VÀO CHỦ NHẬT 1.3.2020

Chúa Nhật thứ Nhất Mùa Chay
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ NAM 5.3.2020

 • 17.30  Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 19.00  Nhóm học Kinh Thánh tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ BẢY 7.3.2020

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 8.3.2020

Chúa Nhật thứ Hai Mùa Chay
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ SÁU 13.3.2020

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00  TẠI PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 


VÀO CHỦ NHẬT 15.3.2020

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Chay
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Tagalog
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ NAM 19.3.2020

Thánh Giuse, Ban Đưc Trinh Nư Maria
 • 17.30  Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00  Thánh Lễ kính
 • 19.00  Nhóm học Kinh Thánh tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ BẢY 21.3.2020

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 22.3.2020

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Chay · Laetare
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ TỨ 25.3.2020

Lễ Truyền Tin
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 18.00  Thánh Lễ kính

 


VÀO THỨ BẢY 28.3.2020

 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.30  Giáo lý tiếng Phần Lan
 • 13.00  Thánh Lễ gia đình tiếng Phần Lan

 


VÀO CHỦ NHẬT 29.3.2020

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Chay
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ NAM 2.4.2020

 • 17.30  Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 19.00  Nhóm học Kinh Thánh tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ SÁU 3.4.2020

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00  TẠI PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ BẢY 4.4.2020

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 5.4.2020

Chúa Nhật Lễ Lá Thương Khó cua Chúa
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


TRIDUUM SACRUM

 

VÀO THỨ NAM 9.4.2020

Thứ Năm Tuần Thánh
 • 17.30  Không có Ngắm Chặng Đàng Thánh Giá
 • 18.00  Thánh Lễ Thứ Năm Tuần Thánh

 

VÀO THỨ SÁU 10.4.2020

Thứ Sáu Tuần Thánh
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.00  Kinh sáng
 • 15.00  Phụng vụ Thứ Sáu Tuần Thánh

 

VÀO THỨ BẢY 11.4.2020

Thư Bay Tuân Thánh
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.00  Kinh sáng
 • 12.00  Làm phep thưc ăn
 • 22.00  Lễ Vọng Phục Sinh

 


VÀO CHỦ NHẬT 12.4.2020

Phục Sinh
 • 09.00  Không có Thánh Lễ
 • 10.00  Không có Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ kính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Việt
 • 16.00  TẠI PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ HAI 13.4.2020

Thứ Hai trong tuần Bát Nhật Lễ Phục Sinh
 • 10.30  Thánh Lễ kính

 


VÀO THỨ BẢY 18.4.2020

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 19.4.2020

Kính Lòng Thương Xót Chúa
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ NAM 23.4.2020

 • 17.30  Giờ Châu Thánh Thê
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 19.00  Nhóm học Kinh Thánh tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ BẢY 25.4.2020

Thánh Máccô, Thánh Sử
 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 09.30  Giáo lý tiếng Phần Lan
 • 13.00  Thánh Lễ gia đình tiếng Phần Lan

 


VÀO CHỦ NHẬT 26.4.2020

Chúa Nhật thứ Ba Mùa Phục Sinh
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ TỨ 29.4.2020

Thánh Catêrina đệ Siena, Đồng trinh Tiến sĩ Hội Thánh ·
Bổn mạng Âu Châu
 • 07.30  Thánh Lễ kính

 


VÀO CHỦ NHẬT 3.5.2020

Chúa Nhật thứ Tư Mùa Phục Sinh
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ NAM 7.5.2020

 • 17.30  Giờ Châu Thánh Thê
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 19.00  Nhóm học Kinh Thánh tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ BẢY 9.5.2020

 • 07.30  Không có Thánh Lễ
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển
 • 12.00  Thánh Lễ và Rước lễ lần đầu

 


VÀO CHỦ NHẬT 10.5.2020

Chúa Nhật thứ Năm Mùa Phục Sinh
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 12.30  Thánh Lễ tiếng Việt
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ NAM 14.5.2020

Thánh Matthia, Tông Đồ
 • 17.30  Giờ Châu Thánh Thê
 • 18.00  Thánh Lễ kính
 • 19.00  Nhóm học Kinh Thánh tiếng Phần Lan

 


VÀO THỨ SÁU 15.5.2020

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 18.00  TẠI PORI: Thánh Lễ tiếng Phần Lan

 


VÀO CHỦ NHẬT 17.5.2020

Chúa Nhật thứ Sáu Mùa Phục Sinh
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Latinh
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ NAM 21.5.2020

Chúa Thăng Thiên
Lễ trong và lễ buộc ★
 • 10.30 Thánh Lễ kính
 • 17.30  Không có Thánh Thê
 • 18.00  Không có Thánh Lễ

 


VÀO THỨ SÁU 22.5.2020

Chân phước Hemming, Giám mục
 • 07.30  Thánh Lễ kính

 


VÀO THỨ BẢY 23.5.2020

 • 07.30  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  TẠI MARIEHAMN: Thánh Lễ tiếng Thụy Điển

 


VÀO CHỦ NHẬT 24.5.2020

Chúa Nhật thứ Bảy Mùa Phục Sinh
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ chính
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


VÀO THỨ NAM 28.5.2020

 • 17.30  Giờ Châu Thánh Thê
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 19.00  Nhóm học Kinh Thánh tiếng Phần Lan

 


VÀO CHỦ NHẬT 31.5.2020

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
 • 09.00  Thánh Lễ tiếng Phần Lan
 • 10.00  Chuôi Mân Côi
 • 10.30  Thánh Lễ kính
 • 15.00  TẠI EURAJOKI: Thánh Lễ tiếng Ban Lan
 • 18.00  Thánh Lễ tiếng Anh

 


►  Chương trình hàng tuần
►  MỤC LỤC CHÍNH
►  TRANG ĐẦU

Quản trị mạng romanos (at) katolinen.fi